Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

3η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  14.02.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1707
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
                 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCovid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.  
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 
      1) Υπογραφή συμφωνητικού με την ΕΕΑΑ για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
    2) Έγκριση και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για το έργο «WifiGR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλλίνης Ιωάννης)
    3) Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία»».
(Εισηγητής: Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος Α.Ε.)
    4) Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης».
(Εισηγητής: Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης)
    5) Αίτημα του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για ορισμό υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών έτους 2021».
(Εισηγητής: Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)
    6) Αίτηση στο Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων για τη στελέχωση επιτροπών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου)
    7) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
    8) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
    9) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
    10) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 3/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα «Πρόταση για ορισμό αντιμισθίας Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ για το έτος 2022».
(Εισηγητής: Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)
    11) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 8/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
    12) Μίσθωση ακινήτου για χρήση δεξαμενής ύδρευσης στη Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)
 
    13) Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στη Νικήτη.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)
    14) Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για την καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως ημέρα επετείου και εορτασμού της επετείου Κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)
    15) Αίτηση Νιάφα Βασιλείου για επέκταση δικτύου ύδρευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)
    16) Αίτηση Leuker Bertin για σύνδεση της οικίας του με το δίκτυο ύδρευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)
    17) Αίτηση Τενεκετζή Μαρίας για ύδρευση ακινήτου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)
    18) Αιτήσεις ιδιωτών για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)
    19) Αίτηση Σταμόπουλου Βαϊου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)
    20) Απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
    21) Αίτηση με αριθμ.: 1052/01-02-2022 των Αν. Λειβαδιώτη., Χρ. Βαμμένου. και Μ. Λειβαδιώτη.
(Εισηγητής: κ. Σαρακατσάνης Ιωάννης) 
    22) Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας στο διαδίκτυο.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος της Μείζονος αντιπολίτευση «Όραμα-Δημιουργία-Προοπτική»)
    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ