Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  01.02.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:1058 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
                 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.  
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην μεικτή τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence.gov.gr την Δευτέρα, 07/02/2022 και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Νικήτης [είσοδος αποκλειστικά από την πίσω πλευρά, πλησίον Δημαρχείου Σιθωνίας] (Ταχ. Διεύθυνση: Νικήτη Χαλκιδικής ].
Με φυσική παρουσία μπορούν να παρευρίσκονται οι όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.
 
Παρακαλώ ενημερώστε στέλνοντας email στο proedros@dimossithonias.gr ή στο τηλέφωνο 23753-50137ή 2375023-440 μέχρι την Πέμπτη  03/02/2022 αν θα παρευρεθείτε στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), το άρθρο 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α’/30-3-2020), την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 ΚΥΑ, καθώς και τις υπ΄αρ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-20, 33282/29-5-20, 60249/22-9-20, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Το θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 
1) Αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ