Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 1η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 19/01/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -503-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
⦁Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
⦁Ζήσιος Βασίλειος
⦁ Μαλλίνης Αθανάσιος
⦁ Φάλκος Αντώνιος
⦁Ληστής Θεόδωρος
⦁ Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 1Η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του δεύτερου θέματος), την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022 (Εισηγ:  κα Χριστάρα Μαρία)
​​​​ 
  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                   Ντέμπλας Κυπαρίσσης