Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗ 2η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 21/01/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -685-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
⦁       Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
Ζήσιος Βασίλειος
Μαλλίνης Αθανάσιος
Φάλκος Αντώνιος
Ληστής Θεόδωρος
Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 2Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων 2022(Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών υπηρεσιών εργασιών (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100παρ.2α του Ν.4412/2016) για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100παρ.2α του Ν.4412/2016) για το έργο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ.:κα Καραδήμου Δήμητρα)
Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 100παρ.2α του Ν.4412/2016) για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Έγκριση πρακτικού  ΙΙΙ  «Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022» συνολικού ύψους  δαπάνης  748.158,41€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%» και κατακύρωση στους  οριστικούς  αναδόχους (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Έγκριση αιτήματος παράτασης περαίωσης έργου (ΕΕΛ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ) (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης [παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]’’ (Εισηγ.: κ. Δημαράς Δήμος)
Παραίτηση ή μη από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αριθ. 460/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
Έγκριση της υπ’αριθ. 12/19-01-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
Έγκριση της υπ’αριθ. 13/19-01-2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος) 
Έγκριση της υπ’αριθ.64/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα «Ψήφιση απολογισμού 2020» (Εισηγ.: κ. Φάλκος Αντώνιος)
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης