Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 36η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 03/12/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                       Αριθμ.Πρωτ.: -19501-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 36Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 13:45μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

1. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2021
 
2. Μείωση τελών  κοινοχρήστων χώρων
 
3. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Δ΄ Μονομελές κατά τη δικάσιμο της 31.1.2022 επί εφέσεως των Μ. Τ. και Ι. Κ.
 
4. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου κατά τη δικάσιμο της 10.1.2022 και προς αντίκρουση της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 45/2021 αγωγής Ειδικής Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών
 
5. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης -Γ’ Μονομελές Τμήμα επί της συζήτησης της με αριθμ. Καταθ. ΑΚ2802/2019 ανακοπής ΚΕΔΕ των Μ.Μ. και Ε.Κ. κατά του Δήμου Σιθωνίας
 
6. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αρ. 453/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
 
7. Έγκριση της υπ’αριθ. 162/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ του Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας έτους 2022»
 
8. Έγκριση της υπ’αριθ. 60/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021»
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης