Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 29η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Νικήτη, 13/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -16313-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα  18  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

1. Έγκριση πρακτικών 1 ανοιχτής διαδικασίας μέσου του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου ( κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Δήμου Σιθωνίας). 
2. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας.
3. Μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2021.
4. Άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση)  κατά της υπ’ αριθμ 195/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. 
5. Ορισμός Δικηγόρου.                         
6. Έγκριση της υπ’αριθ. 24/2021 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας «Η Σιθωνία» με θέμα Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικής χρήσης 2020.
7. Έγκριση της υπ’αριθ. 25/2021 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας «Η Σιθωνία» με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2021-Τροποποιηση ΟΠΔ & πίνακα στοχοθεσίας. 
8. Έγκριση της υπ’αριθ. 56/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Παράταση συμβάσεων προσωπικού που προσλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ 2 του ν. 4745/2020 «Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοΪου από τους οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης» και 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
9. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως  καταβληθέν. 
10. Αίτηση υπαλλήλου για πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
              Ντέμπλας Κυπαρίσσης