Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 26η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Νικήτη, 20/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -14863-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 26Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
     1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
  2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
  3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
  4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-3-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

1. Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5 Δήμου  Σιθωνίας”
 
2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας "Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022
 
3. Παραλαβή μελέτης «Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής»
 
4. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (Α2021/112), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη υπομνήματος απολογίας για τον αιρετό Κ.Ν., τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Μ. και την αιρετή Α.Γ. του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου
 
5. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (ΑΒΜ Γ18/251), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη υπομνήματος απολογίας για τον αιρετό Κ.Ν. και τον υπάλληλο του Δήμου Α.Π. στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου».
 
6. Έγκριση πρωτοκόλλου έλεγχου χρηματικής διαχείρισης έτους 2020
 
7. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε.
 
8. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Αναγνωστάρα Ιωάννη)
 
9. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Σβούκη Ελισάβετ)
 
10. Αίτηση υπαλλήλου για πάγιες και διαρκείς ανάγκες
                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                 Ντέμπλας Κυπαρίσσης