Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗ 19η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 09/07/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -11145-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 13 Ιουλίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
    1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
    2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
   3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
   4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

    1. Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  προσφορών ανοιχτού διαγωνισμού  του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ  Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»
 
    2. Αίτημα αναδόχου για παράταση της υπ’αριθ. Πρωτ.1961/22-2-2021 ΑΔΑ:6773Ω1Φ-Μ5Ο  ΑΔΑΜ:21SYMV008176552 2021-02-22 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3».
    3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Αριθμ. Διακήρυξης 8791/7-7-2020)»
 
    4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 Δήμου Σιθωνίας», δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 32018/23-4-2021 ΑΔΑ: 45ΤΠ46ΜΤΛ6-3ΕΕ, απόφασης ένταξης. 
    5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  2021ΕΠ00800004», δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 45762/19-4-2021 ΑΔΑ: Ψ0Α046ΜΤΛΠ-ΖΝ2, απόφασης ένταξης Π.Δ.Ε. 
    6. Υποβολή Πρότασης για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 Α.Π. 2: «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πράσινο Ταμείο.
    7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής  Οδοποιίας Περιοχής  ‘’Λιβροχιό’’  Δήμου Σιθωνίας»
    8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Σιθωνίας (Κατ.27)
    9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μ.Π.Ε. του έργου εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου (Κατ.27)
    10. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς «Παπαδόπουλος Θ. Παπαδόπουλος Κ. Ο.Ε
    11. Αποδοχή διαταγής πληρωμής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
    12. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2022
    13. Ορισμός υπολόγου (Επέκταση δικτύου ΦΟΠ (0 στύλους) για τοποθέτηση 5ΦΣ και –Χ/Δ)
    14. Απαλλαγή υπολόγου (Βαχτσεβάνου Δήμητρα)
    15. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 
                                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                           Ντέμπλας Κυπαρίσσης