Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                          Νικήτη,  27.07.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 12319
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 52η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ).
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 04/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

1) Γνωμοδότηση για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
2) Γνωμοδότηση για την έκδοση άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» στη Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3) Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας με τίτλο «2η Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» με κωδικό ΟΠΔ (MIS) 5003677».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
4) Έγκριση από το Δ.Σ. Δήμου Σιθωνίας περί Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
5) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-στάσιμο εμπόριο.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
6) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-στάσιμο εμπόριο.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
7) Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με φιλοζωικό σωματείο «Φιλοζωική, Ορειβατική & Οικολογική Ένωση Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
8) Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με φιλοζωικό σωματείο «Άνθρωποι και Ζώα».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
9) Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
10) Έγκριση μνημονίου συνεργασίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λαθούρη Πάργα Μαρία)
                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                        ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ