Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

                
dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  07.06.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 8697
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ. 8599/17-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ., ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ. 10556/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ)

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 11/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    Έγκριση του σχεδίου σύμβασης του επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Σιθωνίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
 (Εισηγητής: Δήμαρχος)
2)    Επανατοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών λιμενοβραχίονα Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Ζέππος Ιωάννης, αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης «Ανάπτυξη για τη Σιθωνία»)

3)    Πολεοδόμηση Παραδείσου Ν. Μαρμαρά οικισμού προ του 1923.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

4)    Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης τακτικών και αναπληρωματικών μελών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και αντικατάσταση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Αποδοχή παραίτησης από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και αντικατάσταση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6)    Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών έκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ»     στη Δ. Κ Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7)    Επικύρωση της υπ΄ αριθμ.: 91/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος των υπολόγων διαχειριστών παγίας για το έτος 2021.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8)    Αίτηση της Κληματσίδα Όλγας του Ιωάννη για απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης στη Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

9)    Πρόταση ψηφίσματος της «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».
(Εισηγητής: κ. Παντελής Λάζαρος, αρχηγός του συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»)

                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ