Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓ.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Αρ. Πρωτ.  10233/29-6-2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 
2021
».

 

Ο
Δήμαρχος Σιθωνιας

προκηρύσσει
διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστική
Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Σιθωνιας 
για το  έτος  2021,
προϋπολογισμού  286.585,23€
ευρώ
με το Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον υφίσταται)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία
επικοινωνίας:

Αναθέτουσα
αρχή: ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Είδος
αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α΄

Οδός:
ΝΙΚΗΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ταχ.Κωδ.:63088

Τηλ.: 2375081325

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr

Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

Κωδικός
NUTS: 998493357 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr.

3. Κωδικός CPV: : 92332000-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης
της
εκτέλεσης
της υπηρεσίας:
998493357 ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών για την
ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σιθωνίας  έτος 2021.
Την περιόδο 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021(3 μήνες) στις παρακάτω θέσεις :

1.   
Παραλία Δ.Κ. Νικήτης-1
ναυαγοσώστης

2.   
Παραλία Παράδεισος Δ.Κ. Ν.
Μαρμαρά-1 ναυαγοσώστης

3.   
Παραλία Μπανιέρες Δ.Κ. Ν.
Μαρμαρά-1 ναυαγοσώστης

4.   
Παραλία Τρανή Αμμούδα Δ.Κ.
Αγ. Νικολάου-1 ναυαγοσώστης

5.   
Παραλία Τ.Κ. Σάρτης-1
ναυαγοσώστης

6.   
Παραλία Οικισμού Τορώνης 1
-1 ναυαγοσώστης

7.   
Παραλία Οικισμού Τορώνης
2-1 ναυαγοσώστης

8.   
Παραλία Camping
Πλατανίτσι-1 ναυαγοσώστης

9.   
Παραλία Camping Μύλοι
Συκιάς)-1 ναυαγοσώστης

10. Παραλία
Καλαμιτσίου-1 ναυαγοσώστης
, καθώς και 

11. δύο
επιπλέον ναυαγοσώστες για περιπολία, επόπτευση, συντονισμό και
ανέλκυση-καθέλκυση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού.

Η
ενδεικτική δαπάνη της εργασίας για την περίοδο 
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021 υπολογίζεται στο ποσό των 231.117,12 πλέον
Φ.Π.Α.

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

7. Διάρκεια σύμβασης: ΤΡΈΙΣ ΜΗΝΕΣ (3)

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο ανάδοχος να
διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή
εκτέλεση
βάσει νομοθεσίας
(Π.Δ.71/2020).

Εγγυήσεις
συμμετοχής
: 4.622,35€

9.
Κριτήριο ανάθεσης:
η πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

10.
Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την
21/7/2021
ημέρα
Τετάρτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής
προσφορών είναι
30/6/2021 Και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ. .Η
ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η
15/7/2021 και η ώρα λήξης 22:00. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

11.
Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0003
 του προϋπολογισμού
2021 του Δήμου.

12.
Προδικαστικές προσφυγές
:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες
προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση
: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Διεύθυνση
Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

13.
Δημοσιεύσεις:
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
29/06/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

καθώς και σε τρεις εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας.

 Ο
Δήμαρχος

Ντεμπλας
Κυπαρισσης

 1._diakirixi

2.meleti