Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Νικήτη 14-5-2021

Αρ. Πρωτ.  7201

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας

«ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021»
, προϋπολογισμού   74.400,00 € ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

 

1. Αναθέτουσα
Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Ταχ.Κωδ.:63088
Τηλ.:2375 081325
Telefax: 23750
23 244
Email: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

2. Περιγραφή της
σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης 
είναι σύμφωνα με τον Ν. 2743/1999
(Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4676/2020 (Α’ 67)  και το Π.Δ. 71/2020,
η παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης, προστασία λουομένων  και οριοθέτησης των πολυσύχναστων παραλιών του
Δήμου Σιθωνίας, η οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του Δήμου
μας, διότι είναι εξειδικευμένη υπηρεσία.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)

3.           
Παραλαβή
προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28/5/2021
ημέρα    Παρασκευη.

4.           
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών
είναι η 28/5/2021 ημέρα        Παρασκευη και η ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών είναι 9:00 π.μ.

 Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Για την ανωτέρω υπηρεσία, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού
υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο
διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%, επί
της
προσφοράς, 
μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

Ο
Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης

 diakirixi_me_meleti