Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
                                                                                                   Νικήτη, 02/04/2021
                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: -4836-
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
Διακήρυξη δημοπρασίας
για την εκμίσθωση καταστημάτων, εντός περιοχής Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, Τ.Κ. Σάρτης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Διακηρύσσει  πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους της 81/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως παρακάτω: 
Άρθρο 1ο –  Περιγραφή των ακινήτων
 
ένα ισόγειο κτίσμα εμβαδού 42,00 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
 
ένα ισόγειο κτίσμα  200 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως παντοπωλείο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.
 
ένα ισόγειο κτίσμα 72,85 τ.μ. ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως σνακ μπαρ. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.   
 
τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής του Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, στην Τ.Κ. Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας και είναι τα μοναδικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός της επιχείρησης του κάμπινγκ.

Άρθρο 2ο  – Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
 
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.
Άρθρο 3ο  – Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/04/2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00π.μ.,-12.30 μ.μ, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Νικήτη Χαλκιδικής), όπου θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Άρθρο 4ο  – Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σιθωνίας και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.
β.  Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών σε ποσοστό 10% του  ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €). Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.
γ.  Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
δ. Φορολογική ενημερότητα.
ε. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
στ. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για μη οφειλές προς το Δήμο Σιθωνίας.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  ότι: 1. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  ότι: ουδεμία απαίτηση θα έχει από τον Δήμο Σιθωνίας, σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης. 
ζ. στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (δ), (ε), (στ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.
Άρθρο 5ο  – Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
 
Κατώτατο όριο προσφοράς και για τα τρία μίσθια  ορίζεται το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€), που αφορά το μίσθωμα, ενός έτους. 
Άρθρο 6ο  – Εγγυητής
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 7ο  – Δικαίωμα αποζημίωσης
 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
Άρθρο  8ο  – Σύμβαση
 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Άρθρο 9ο  – Διάρκεια εκμίσθωσης
 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια, αρχομένης από το έτος 2021 (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2029). 
Άρθρο 10ο –  Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
 
Ο μισθωτής υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να καταβάλει δύο (2) ετήσια μισθώματα. Το πρώτο ετήσιο μίσθωμα προκαταβάλλεται για το μίσθωμα έτους 2021. Το δεύτερο ετήσιο μίσθωμα αφαιρείται από το μίσθωμα του 5ου χρόνου μίσθωσης. Από τον 2ο χρόνο της μίσθωσης το μίσθωμα θα κατατίθεται  υπέρ του Δήμου Σιθωνίας, σε δύο ισόποσες  δόσεις, κάθε μισθωτικού έτους. Η πρώτη δόση, θα κατατίθεται μέχρι 30 Ιουνίου, και η δεύτερη δόση θα κατατίθεται μέχρι 20 Αυγούστου.
Άρθρο 11ο –  Εγγύηση συμμετοχής
 
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 5.500,00€. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του αρχικού επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και τήρησης της σύμβασης της μίσθωσης. Εφόσον η σύμβαση τηρηθεί κανονικά από τον μισθωτή και δεν οφείλει λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης, ρεύμα,  οφειλές στο Δήμο  και δεν υπάρχουν φθορές στο μίσθιο, θα επιστραφεί.
Άρθρο 12ο –  Υποχρεώσεις μισθωτή
 
Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή χρήση του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση, χωρίς την άδεια του Δήμου, συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνικής σύνδεσης και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο  οφείλει δε να εξοφλεί έγκαιρα τους λογαριασμούς αυτούς.
Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή. Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα άλλης χρήσης των χώρων, πλην αυτής που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, για την εξυπηρέτηση του κοινού που εισέρχεται στον χώρο του μισθίου, ούτε δύναται να παρέχει οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες προς το κοινό ή να ασκεί άλλη επιχειρηματική ή εν γένει οικονομική ή μη κερδοσκοπική δραστηριότητα στους χώρους του μισθίου. 
  Η λήψη άδειας λειτουργίας των ακινήτων θα γίνει με φροντίδα του πλειοδότη που είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις των οργάνων των υπηρεσιών αυτών.
 Η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτο, η υπεκμίσθωση,  σιωπηρά αναμίσθωση,  εν όλω ή εν μέρει, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της εκμίσθωσης απαγορεύονται. Επίσης, απαγορεύεται στο μισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο. Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του να καταγγείλει την μίσθωση.
 Δεν επιτρέπεται:- Η τοποθέτηση – αποθήκευση και χρήση  υλικών   που προκαλούν δυσοσμία, είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία ή επικίνδυνα προς ανάφλεξη κλπ..
Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί καθόλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προστατεύει, να διατηρεί και να διαφυλάσσει το μίσθιο και τον πέριξ αυτού χώρο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου, με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο στην κατάσταση που το παρέλαβε  και σε καλή κατάσταση, μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Οτιδήποτε σχετίζεται με τον εξοπλισμό λειτουργίας των καταστημάτων, βαρύνει τον μισθωτή. 
 Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση όλων ή ορισμένων μόνο προσθηκών ή εγκαταστάσεων και υλικών και την αποκατάσταση των ακινήτων στην κατάσταση που τα παρέλαβε ο πλειοδότης.-
Ο πλειοδότης υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πυροπροστασία των ακινήτων και να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, πυροσβεστήρες μέσα και έξω από τα κτίρια ακολουθώντας τις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .
Να τοποθετήσει (χωριστό) συναγερμό στον χώρο που του έχει διατεθεί. και Σε εμφανές σημείο και σε καλαίσθητο πίνακα κοντά στο τηλέφωνο, πρέπει να αναγραφούν τηλέφωνα άμεσης ανάγκης,( δηλ. Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Πυροσβεστικής κλπ)- 
Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
 
Στο μισθωτή, σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, θα  επιβληθεί ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του μισθώματος.
 
Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.
 
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.
 
Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.
 
Το προσωπικό του μισθωτή θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης, η οποία θα είναι ομοιόμορφη και καλαίσθητη. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή.
 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στο μισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.
 
Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 13ο – Παράβαση όρων
 
Όλοι οι όροι του μισθωτηρίου συμφωνούνται από τώρα ως ουσιώδεις. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του μισθώματος και των κοινοχρήστων δαπανών, των τελών του ∆ήµου, και των λοιπών λογαριασµών που προαναφέρονται, καθώς και η µη τήρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι οποίοι όλοι συµφωνούνται και ορίζονται ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωµα στον εκμισθωτή να:
 
1) καταγγείλει άµεσα την μίσθωση και να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του µισθίου και των τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων ή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των τυχόν οφειλομένων με έκδοση σχετικής διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώματα.
Κάθε παράβαση συμφωνηθέντος όρου συνεπάγεται την λύση της μισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση ή διαμαρτυρία προς τον μισθωτή.
 
2) την εις βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας με την υποχρέωση αυτού και του εγγυητή του για τον υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρόνο προς άμεση και αλληλέγγυα πληρωμή των μισθωμάτων, αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, τη διαφορά δε του μισθώματος αν κατά τη νέα δημοπρασία επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, λόγω ποινικής ρήτρας.
3) Την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί απ' αυτόν και τον εγγυητή του λόγω ποινικής ρήτρας και αναποδείκτου  αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική του μισθωτή καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και αυτή του εγγυητή του έναντι του οφειλόμενου ποσού, αν υπάρχει μάλιστα υπόλοιπο στην εγγύηση καταπίπτει και αυτό ως ποινική ρήτρα. Δεν αποκλείεται ακόμα να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωσή του για κάθε άλλη ζημία που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη λύση της σύμβασης.
Άρθρο 14ο – Παραμονή πλειοδότη μετά τη λήξη της σύμβασης
 
Ο πλειοδότης για όσο χρόνο μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης θα κάνει χρήση   των ακινήτων  οφείλει να καταβάλει στον Δήμο ως αποζημίωση για τη χρήση ποσό ίσο με το μίσθωμα της σύμβασης που έληξε, εφόσον αυτό που θα επιτευχθεί με τη νέα δημοπρασία θα είναι μικρότερο, ίσο δε προς το νέο μίσθωμα αν αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται ο Δήμος Σιθωνίας  να αναζητήσει και τυχόν αποζημίωση από τη ζημία που θα υποστεί από τη μη έγκαιρη απόδοση του ακινήτου. Ο πλειοδότης τον όρο αυτόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 15ο  – Δημοσίευση Διακήρυξης
 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σιθωνίας, στην Νικήτη,  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, στην Νικήτη  και στον πίνακα ανακοινώσεων όλων των Τ.Κ. του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 5η Απριλίου 2021, στην   εφημερίδα, Τύπος της Χαλκιδικής και στην  εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
Άρθρο 16ο –  Επανάληψη της δημοπρασίας
 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.
 Αν η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Ειδικότερα η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και  όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Η δημοπρασία  επίσης ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
Άρθρο 17ο  –  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία και τα μίσθια   παρέχονται από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας και την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, ΤΚ 63088 Νικήτη Χαλκιδικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την κα. Καλημέρη Αικατερίνη – Τηλ. 23750 81325 και από την κα Ζαββού Μαρία – Τηλ. 23753 50123, αντίστοιχα.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο(2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας.
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  
Ακολουθεί συνημμένα η Περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης