Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  23.03.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 3315
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και αναμόρφωση του ΟΠΔ.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού)

2)    Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Αίτηση του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Συκιάς «ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)

4)    Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης/επανέκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «Κουτσουπιά»  Δ/Κ Νέου Μαρμαρά Δ.Ε. Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής, έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος  «ΑΡΕΤΗ», για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά επιπλέον μετοχών του Δήμου Σιθωνίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώην «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»).
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6)    Αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας με θέμα «Αποτίμηση σε χρήμα της χορήγησης γάλακτος παρελθόντων ετών στους υπαλλήλους καθαριότητας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

7)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 39/2021 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ