Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
Νικήτη, 11/03/2021
Αριθμ.Πρωτ.: -2793-
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων, εντός περιοχής Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, Τ.Κ. Σάρτης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  
Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής: 

1) Περιγραφή των ακινήτων
ένα ισόγειο κτίσμα εμβαδού 42,00 τ.μ. (αναψυκτήριο), 
ένα ισόγειο κτίσμα  200 τ.μ. (παντοπωλείο), 
ένα ισόγειο κτίσμα 72,85 τ.μ. (σνακ μπαρ)
τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής του Κάμπινγκ Πλατανιτσίου, στην Τ.Κ. Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.
3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26/03/2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00π.μ.-12.00 μεσημβρινή, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Νικήτη Χαλκιδικής).
 
4) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
 
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σιθωνίας και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.
β.  Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών σε ποσοστό 10% του  ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €). Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.
γ.  Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
δ.  Φορολογική ενημερότητα.
ε. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
στ. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για μη οφειλές προς το Δήμο Σιθωνίας.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  ότι: 1. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  ότι: ουδεμία απαίτηση θα έχει από τον Δήμο Σιθωνίας, σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης. 
ζ. στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (δ), (ε), (στ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.
5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
 
Κατώτατο όριο προσφοράς και για τα τρία μίσθια  ορίζεται το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€), που αφορά το μίσθωμα, ενός έτους. 
6) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
7) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 
8) Σύμβαση 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. 
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
9) Διάρκεια εκμίσθωσης 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για εννέα(9) χρόνια, αρχομένης από το έτος 2021 (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2029). 
10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Ο μισθωτής υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να καταβάλει δύο (2) ετήσια μισθώματα. Το πρώτο ετήσιο μίσθωμα προκαταβάλλεται για το μίσθωμα έτους 2021. Το δεύτερο ετήσιο μίσθωμα αφαιρείται από το μίσθωμα του 5ου χρόνου μίσθωσης. Από τον 2ο χρόνο της μίσθωσης το μίσθωμα θα κατατίθεται  υπέρ του Δήμου Σιθωνίας, σε δύο ισόποσες  δόσεις, κάθε μισθωτικού έτους. Η πρώτη δόση, θα κατατίθεται μέχρι 30 Ιουνίου, και η δεύτερη δόση θα κατατίθεται μέχρι 20 Αυγούστου.
11) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 5.500,00€. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 50% επί του αρχικού επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και τήρησης της σύμβασης της μίσθωσης. Εφόσον η σύμβαση τηρηθεί κανονικά από τον μισθωτή και δεν οφείλει λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης, ρεύμα,  οφειλές στο Δήμο  και δεν υπάρχουν φθορές στο μίσθιο, θα επιστραφεί.
12) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Το ρεύμα, το νερό, η ύδρευση και η αποχέτευση βαρύνουν τον μισθωτή, ο οποίος  υποχρεούται στην έγκαιρη  εξόφληση των λογαριασμών τους. 
Ο μισθωτής υποχρεούται σε επενδυτικό έργο με ελάχιστο όριο τις σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, για την επιδιόρθωση τοιχωμάτων των κτιρίων, ανάπλαση εξωτερικών χώρων, αναμόρφωση και βελτίωση WC, και φωτισμό.  
Οτιδήποτε σχετίζεται με τον εξοπλισμό λειτουργίας των καταστημάτων, βαρύνει τον μισθωτή. 
13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
14) Ευθύνη Δήμου
Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως. 
15) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σιθωνίας, στην Νικήτη,  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, στην Νικήτη  και στον πίνακα ανακοινώσεων όλων των Τ.Κ. του Δήμου.
 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 12η Μαρτίου 2021, στην  εφημερίδα, Τύπος της Χαλκιδικής και στην  εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης. 
16) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
 Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας και την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, ΤΚ 63088 Νικήτη Χαλκιδικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την κα. Καλημέρη Αικατερίνη – Τηλ. 23750 81325 και από την κα Ζαββού Μαρία – Τηλ. 23753 50123, αντίστοιχα.  
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο(2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας.
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
          ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ