Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΚΑΥΣΙΜΑ 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.
Δ/νση: 630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ.
23753/50
124      

Fax:
23750/23244

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr     

 

 

Νικήτη, 01/12/2020

Αριθ. πρωτ.17344

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος του
Δήμου Σιθωνίας προκηρύσσει
δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)
και σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Καυσίμων
& Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021»
συνολικού
π
ροϋπολογισμού
619.998,26€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας
επιμερίζεται σε:

Α) 351.691,28 που αφορούν  την Δημοτική
Ενότητα Σιθωνίας,

Β) 194.923,29 που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Τορώνης ,

Γ)
32.388,80
που αφορά την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
,

Δ) 28.340,20 που αφορά την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,

Ε) 5.526,30 που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) ,

ΣΤ)
6.000,00
που αφορά  το
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σιθωνίας «Αλληλεγγύη» και

Ζ) 1.128,40 που αφορά  το
Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας Ν.Π.Δ.Δ..

προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών  του Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών του
Προσώπων για το έτος 2021
. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο
από πρατήριο που βρίσκεται εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας.

Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή 03.01.2021 και ώρα 22:00

Για την
ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί
και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%, επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,  μη  συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και η οποία καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Επειδή επιτρέπεται η
μερική προσφορά ειδών, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση
δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων ειδών,
αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού
ειδών που προβλέπεται από τη διακήρυξη η δε κατακύρωση περιορίζεται στα είδη
που καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, συντεταγμένης για τον
τύπο πού ισχύει για το δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές
πρέπει να απευθύνονται προς το Δήμο
Σιθωνίας
και να περιέχουν τα στοιχεία της επιχείρησης του υποψήφιου
προμηθευτή, τον τίτλο και το ποσό της προμήθειας. 

Πληροφορίες για τον
διαγωνισμό δίνονται από την Καραδήμου Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. του Δήμου
Σιθωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23753/50124.

Ο
Δήμαρχος

 

Ντέμπλας
Κυπαρίσσης