Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/ΤΑ') και του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), για την συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:   
1. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». (26/11/2020)

2. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγ. Νικολάου». (26/11/2020)

3. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της προμήθειας «Ενός Καινούριου Απορριμματοφόρου Οχήματος, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 16m3 » (Αριθμ. Διακήρυξης αρ. πρωτ.: 10830/5-8-2020). (26/11/2020).

4. «Έγκριση-παραλαβή Μελέτης υπό τον γενικό τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου–Αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας στην Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».»

5. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για το έργο «Ανάπτυξη της υπαίθρου–Αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» στην Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου–Αγροτική Οδοποιία».

6. Αίτημα παράτασης της υπ’ Αριθ. Πρωτ. 18134 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σιθωνίας»

7. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»

8. Επικύρωση απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου, η οποία ελήφθη λόγω του κατεπείγοντος 

9. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (Γ20/155), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη υπομνήματος απολογίας για τον υπάλληλο του Δήμου-Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. Αρίστο Παπαζαχαρία στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου

10. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη της υπ’ αριθμ. Α2020/595 δικογραφίας, επιμέλεια φακέλων και σύνταξη υπομνημάτων απολογίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Αρίστο Παπαζαχαρία (Προϊστάμενος Υ.ΔΟΜ.) και Αναστασία Στρειδά στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου

11. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφιών (Β18/249, Β18/233, Α19/30, Β19/221, Β19/255, Α20/25, Β20/132), επιμέλεια φακέλων και σύνταξη υπομνημάτων απολογίας για τους αιρετούς κ.κ. Νικόλαο Χριστοδούλου, Δημήτριο Δημητρό και Γεώργιο Ψηλογιάννη στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου

12. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (Γ17/119), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη υπομνήματος απολογίας για τον αιρετό κ.κ. Γεώργιο Ψηλογιάννη στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου».

13. Ορισμός υπολόγου 

14. Απαλλαγή υπολόγου (Κόκκινου Δημητρίου)

15. Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.   

                                                 
                                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης