Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  26/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:30, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Παραλαβή-Έγκριση  της μελέτης με τίτλο «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Συκιάς» 

2. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αλιεία & Θάλασσα  2014-2020» με τίτλο «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Συκιάς»   
 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ντέμπλας Κυπαρίσσης