Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις 25/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγ. Νικολάου»
 
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτής διαδικασίας, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση-Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Περιοχής "Λιβροχιό" Δήμου Σιθωνίας»
 
3. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για στέγαση γραφείου της Κοινότητας Νικήτης»
 
4. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή Αθανασίου και Πολυξένης Αδάμ
 
5. Αύξηση μισθώματος κτιρίου στο Ν. Μαρμαρά
 
6. Μείωση τελών κοινοχρήστου χώρου (Ν. 4688 άρθρο 65 παρ.3)
 
7. Απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου
 
8. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης