Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  10/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Επικύρωση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 παρ. 6 του Ν.4412/2016 ) Για το Βιβλίο ΙΙ: (άρθρο 315 Ν.4412/2016) και κατακύρωση στον ανάδοχο για την προμήθεια με τίτλο, «Προμήθεια ενός καινούργιου Απορριμματοφόρου Οχήματος, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 16m3»
 
2. Επικύρωση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 παρ. 6 του Ν.4412/2016 ) Για το Βιβλίο ΙΙ: (άρθρο 315 Ν.4412/2016) και κατακύρωση στον ανάδοχο για την προμήθεια με τίτλο, «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Απορριμματοφόρου Οχήματος, Τύπου Πρέσας Χωρητικότητας 16m3»
 
3. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Σιθωνίας», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α’ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 
 
4. Επικύρωση του Πρακτικού 2, ελέγχου δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο 103 παρ. 6 του Ν.4412/2016 ) Για το Βιβλίο ΙΙ: (άρθρο 315 Ν.4412/2016) και κατακύρωση στον ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο « ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΤΟΣ 2020-2021»
 
5. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δήμου Σιθωνίας»
 
6. Αίτημα αναδόχου για παράταση της υπ’αριθ.πρωτ.15799/9-10-2019ΑΔΑ:6337Ω1Φ-4Χ0 ΑΔΑΜ:19SMV5678650 2019-10-09 σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας, προμήθεια και τοποθέτηση προϊόντων εξοπλισμού εκτός οικιστικού ιστού πόλης»
 
7.  Αίτημα αναδόχου για παράταση της υπ’αριθ. Πρωτ.15800/9-10-2019 ΑΔΑ:ΨΟΔ5Ω1Φ-ΠΗΔ ΑΔΑΜ:19SYMV5679121 2019-10-09 σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες, πλημμύρες – Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας – προμήθεια και τοποθέτηση προϊόντων εξοπλισμού εντός οικιστικού ιστού πόλης»
 
8. Έγκριση πρακτικού 2 «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων.
 
9. Καθορισμός όρων για την απομάκρυνση εγκαταλειπόμενων αυτοκινήτων
 
10. Έγκριση τευχών μελέτης για τον νερόμυλο Μεταγγιτσίου
 
11. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 
12. Οικονομικά στοιχεία β’ τριμήνου
 
13. Έγκριση Ισολογισμού- απολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας έτους 2019
 
14. Έγκριση απολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας
 
15.  Έγκριση πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών
 
16. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων
 
17. Οικονομική ενίσχυση δημότη
 
18. Επέκταση σύμβασης των υπαλλήλων Αναγνωστόπουλου Γεωργίου του Βασιλείου κατά δύο (2) μήνες και της Καλατζή Ελένης του Κωνσταντίνου κατά τέσσερις (4) μήνες, ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης και του Λειβαδιώτη Δημητρίου του Αθανασίου, κατά έναν (1) μήνα, ειδικότητας ΥΕ Συνοδός Απορριμματοφόρου.
 
19. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2021
 
20. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020
 
21. Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
 
22.  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ισολογισμός 2016, Αποτελεσμάτων χρήσης 2016) και έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016».
 
                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης