Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10830/5-8-2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΑΔΑΜ: 20PROC007140859 2020-08-05

 

  Ο Δήμαρχος 
Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας
Κυπαρίσσης  

Έχοντας
υπόψη την 140/8101/29-06-2020 
ΑΔΑ:ΨΦΛΟΩ1Φ-017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.»
,
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

1.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

·        
Αναθέτουσα
αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·        
Ταχ.
Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ

·        
Τηλ.
: 23753 50 124

·        
Telefax : 23750 23 244

·        
E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr

·        
Ιστοσελίδα
: www.dimos
sithonias.gr

2.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://

www.dimossithonias.gr). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630
88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3.
Κωδικός CPV:
34144512
– 0.

4.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο
της σύμβασης, είναι προμήθεια ενός 
καινούριου απορριμματοφόρου σχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3,
όπως περιγράφονται στο τεύχος της 
τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης  για τη κάλυψη
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του
Δήμου Σιθωνίας.

6.
Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Ο
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του συμβατικού χρόνου,
ήτοι εντός πέντε (5) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

10.
Παραλαβή προσφορών:
Η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/8/2020 και ώρα 22:00

Η
διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την21/8/2020 και ώρα 22:00.

11.
Εγγυήσεις
:
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της
διακήρυξης.

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4.1.1. της διακήρυξης.

12.
Χρόνος ισχύος προσφορών
:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
:
Ελληνική

14.
Χρηματοδότηση:
Η
δαπάνη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εως το ποσο των   150.000,00€ και από ίδια έσοδα
για το ποσό των 11.200,00€
και θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.64.7132.0004 του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2020.

15.
Δημοσιεύσεις:

a)      στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

b)      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr,

c)     
στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

d)     στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

e)      στη διεύθυνση (URL) :
www.dimossithonias.gr στην διαδρομή : www.dimossithonias.gr ► Νέα –
Ανακοινώσεις

Η δαπάνη
των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1._diakhryxh_me_pararthmata