Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περιληψη συνοπτικου Διαγωνισμου ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου

Νικήτη 28/4/2020

Αρ. Πρωτ.  4720

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος
2020

 

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

«ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος
2020

, προϋπολογισμού  60.194,67 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

 

1. Αναθέτουσα
Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Ταχ.Κωδ.:63088
Τηλ.:2375 3 50 124
Telefax: 23750
23 244
Email: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

2. Περιγραφή της
σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης 
είναι η προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας, ανά Δημοτική
Ενότητα , και των Νομικών του Προσώπων,

¨ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ., ¨ Η Αλληλεγγύη , ¨ Λιμενικό Ταμείο 
Σιθωνίας
¨
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας και
¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Σιθωνιας
, για
ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
6/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Η
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.

ΤΜΗΜΑ Α : ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας ΣιΘωνίας  του Δήμου Σιθωνίας»,εκτιμώμενης αξίας :  12.647,75 € πλέον ΦΠΑ 24%.
 2. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες της Δημοτικής ΕνότηταςΤορώνης  του Δήμου Σιθωνίας.»,εκτιμώμενης αξίας :  12.647,75 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΤΜΗΜΑ Β:  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  & ευπρεπισμού για την  Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του
  Δήμου Σιθωνίας»,εκτιμώμενης αξίας : 
  12.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
 2. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  & ευπρεπισμού για την  Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του
  Δήμου Σιθωνίας»εκτιμώμενης αξίας : 
  7.999,26 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  & ευπρεπισμού για το Ν.Π.Δ.Δ. Η
  Αλληλεγγύη Δ. Σιθωνίας
  .»,εκτιμώμενης αξίας :  1.977,13 € πλέον ΦΠΑ 24%.
 2. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  & ευπρεπισμού για το Λιμενικό
  Ταμείο Σιθωνίας
  .»,εκτιμώμενης αξίας :  258,25 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Ν.Π.Ι.Δ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

 1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
  και ευπρεπισμού  για την  Κοινωφελή
  Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σιθωνιας.»,
  εκτιμώμενης αξίας 1.013,95€
   πλέον ΦΠΑ 24%.

 

3.           
Υποδιαίρεση
σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση
υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα και υποκατηγορίες αυτών,  συνολικά έξι (6) φορείς εκ τον οποιον ο ένας
υποδιαιρείται σε δύο (2) ενότητες
.

– Προσφορές υποβάλλονται ανά δημοτική
ενότητα και  φορέα  .

Ο
μέγιστος αριθμός  ,συμβάσεων σε έναν
προσφέροντα ορίζεται σε τρείς (3).

4.           
Κριτήριο
ανάθεσης:
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

5.           
Παραλαβή
προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15/5/2020
ημέρα Παρασκευή .
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 15/5/2020 Και η ώρα έναρξης η 10:30 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής
προσφορών είναι η ίδια ,15/5/2020
και η ώρα λήξης 11:30 π.μ. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Για την ανωτέρω
προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού
υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο
διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%, επί
της
προσφοράς, 
μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  

Ο
Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης

 erwtiseis

 1._diakhryxh

2.meleth

3._entypo_oikonomikhs_prosforas

4.yd

5._teyd