Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

‘’Ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στον Δήμο Σιθωνίας’’

jp.jpg

jp.jpg

Σχετ : Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13776/27-2-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την Κ.Υ.Α των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη , Υγείας και Εσωτερικών.  

 

Σε
συνέχεια του ανωτέρω σχετικού,

σας
γνωρίζουμε ότι ματαιώνονται όλες οι
καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο Σιθωνίας
λόγω άμεσου κινδύνου της
Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με την από           27-2-2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού
COVID-19.

Ως
εκ τούτου καλούνται όλοι οι αποδέκτες του παρόντος (τοπικοί φορείς,
πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι, ομάδες ατόμων, κλπ) όπως συμμορφωθούν με την σχετική Κ.Υ.Α των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας και Εσωτερικών.

Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού (ΦΕΚ Α’ 42). 

                                                                                                         
Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                               ΝΤΕΜΠΛΑΣ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ