Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 48/03-01-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006142858
2020-01-09

 Ο Δήμαρχος 
Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας
Κυπαρίσσης  

Έχοντας
υπόψη την 148/19872/23-12-2019 ΑΔΑ: ΨΔ1ΩΩ1Φ-2ΤΦ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό
του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2020»
, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 29.940,48
Ευρώ με Φ.Π.Α. 13%

1.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

·        
Αναθέτουσα
αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·        
Ταχ.
Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ

·        
Τηλ.
: 23753 50 124

·        
Telefax : 23750 23 244

·        
E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr

·        
Ιστοσελίδα
: www.dimos
sithonias.gr

2.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://

www.dimossithonias.gr). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630
88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3.
Κωδικός CPV:
03333000-4

4.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Η
προμήθεια αφορά συνολικά 27.600 λίτρα (έως 100 ημερησίως) φρέσκου
γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ημερησίως σε κάθε δικαιούχο) από 02/01/2020 έως
31/12/2020

Από τις
παραπάνω ποσότητες, συνολικά

·        
11.040
λίτρα (έως 40 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Νικήτη 

·        
6.900
λίτρα (έως 25 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Συκιά

·        
2.760
λίτρα (έως 10 ημερησίως) θα παραδίδονται στον Ν. Μαρμαρα

·        
2.760
λίτρα (έως 10 ημερησίως) θα παραδίδονται στον Άγιο Νικόλαο

·        
2.760
λίτρα (έως 10 ημερησίως) θα παραδίδονται στο Μεταγγίτσι

·        
1.380
λίτρα (έως 5 ημερησίως) θα παραδίδονται στην Σάρτης

6.
Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
από
02/01/2020 έως 31/12/2020

8.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10.
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η
προμήθεια γάλακτος θα περιλαμβάνει κυτία σε αδιαφανή συσκευασία του 1 lit
πλήρους παστεριωμένου γάλακτος, με πώμα για την καλύτερη ροή του, χωρίς
συντηρητικά, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς όρους που αφορούν
ποιότητα συσκευασίας και διαδικασία μεταφοράς

Η
παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος στις έδρες των
κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας (Νικήτη, Συκιάς, Ν. Μαρμαρα, Αγίου Νικολάου,
Μεταγγίτσι, και Σάρτη
) του Νομού Χαλκιδικής .

11.
Παραλαβή προσφορών:
Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21/01/2020 ημέρα Τρίτη με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών 11.30' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.00',
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Νικήτη
Χαλκιδικής
. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί
για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 27/01/2020 ημέρα Δευτέρα,
την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο.

Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού

12.
Εγγυήσεις
:
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% .

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13.
Χρόνος ισχύος προσφορών
:
Τρείς (3) μήνες

14.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
:
Ελληνική

15.
Χρηματοδότηση:
Η
δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.
20.6063.0001
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020

16.
Ενστάσεις
: Όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 18 της Διακήρυξης

17.
Δημοσιεύσεις:
Το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των τριών
Δημοτικών Ενοτήτων, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
(www.dimosaristoteli.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

diakirixi__pdf

entypo_oikonomikis_prosforas

yd_

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ


meleti_2020