Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) στις 05/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

 


1)    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

2)    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για καταχώρηση ως «πραγματικός δικαιούχος» στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε..
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)

3)    Αποδοχή ή απόρριψη της επιστολής του πρώην δημάρχου Σιθωνίας κ. Τζίτζιου, με τίτλο πράξη παράδοσης και με αρ. πρωτ. 13174»
(Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Αθανάσιος, αρχηγός συνδυασμού «Όραμα Δημιουργία Προοπτική»)

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας