Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018). στις 07/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής Δήμαρχος)

2)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4)    Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής Δήμαρχος)

5)    Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6)    Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7)    Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8)    Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9)    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

10)    Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
11)    Εκλογή αντιπροσώπων-μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
12)    Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου και κλειστού γυμναστηρίου στους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου μας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.Δ.Σ.)

13)    «Έγκριση της αριθμ.: 26/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού οικονομικής χρήσης 2018»».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.Δ.Σ.)

14)    8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

15)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 67/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 2ου τριμήνου 2019»».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

16)    Χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (αίτηση ΓΑΛΗΝΗ VILLAS Α.Ε.).
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

17)    Χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (αίτηση Καλαϊτζή Γεωργίου του Νικιήτα).
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                             Αρσένης Καλλικρατίδας