Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 26/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος)

2)    Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ¬ΠΟ¬ΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτε¬ραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». 
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    Παραλαβή – έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

4)    Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ». 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

6)    Ορισμός εκπροσώπου για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ.
(Εισηγήτρια: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ.)

7)    Αίτηση της «ΑΣΤΕΡΙ Ι.Κ.Ε.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8)    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Δ/ντης Οικονομικού)

9)    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας