Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 21/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Σιθωνίας έτους 2019.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)


2)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
 (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)


3)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Σιθωνίας «Η Σιθωνία».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης)

4)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
(Εισηγητής: κ. Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)

5)    Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

6)    Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
(Εισηγητής: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

7)    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

8)    Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Σιθωνίας για δημιουργία νέων θέσεων μονίμου προσωπικού για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου.
 (Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Δ/ντρια Διοικητικού)

9)    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

10)    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου.
(Εισηγητής: κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

11)     Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας και του Δήμου Σιθωνίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)».
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

12)    Παραλαβή και έγκριση μελέτης «Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία Συκιάς».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

13)    Γνωμοδότηση του Δήμου για το έργο «Επεμβάσεις τοπικής επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης προβλήτας Μετοχίου Ιεράς Μονής Ζωγράφου Αγίου Όρους στη θέση «ΚΩΝΩΠΑΔΕΣ» Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής και Ανάπλαση περιοχής προκυμαίας» με φορέα του έργου την Ιερά Μονή Ζωγράφου Αγίου Όρους», σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 του αιγιαλού».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14)    Κτηματογράφηση της ΔΕ Σιθωνίας (Εθνικό Κτηματολόγιο).
(Εισηγήτρια: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Προϊσταμένη Τ.Χ.)

15)    Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. 31/2018 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
                              

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

   Αρσένης Καλλικρατίδας