Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

logo2.jpg

logo2.jpg

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ): 5002868
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40149093
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία επτά (7) μονάδων φίλτρανσης πόσιμου νερού με σκοπό την επεξεργασία του νερού των γεωτρήσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νικήτης, Αγίου Νικολάου και Νέου Μαρμαρά, του Δήμου Σιθωνίας του Νομού Χαλκιδικής, με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου, του μαγγανίου και αλάτων τα οποία ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις ανώτερες των νομοθετικών ορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.

Β. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΞΗΣ
1. Καθοριστική βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος των συγκεκριμένων γεωτρήσεων.
2. Ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότητας των κατοίκων-τουριστών των υπόψη περιοχών καθώς θα αναβαθμιστεί η ποιότητα του ύδατος.
3. Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων τόσο για τους κατοίκους-τουρίστες των περιοχών όσο και για τον Δήμο Σιθωνίας καθώς δεν θα απαιτείται πλέον η διάτρηση – αδειοοδότηση – αξιοποίηση νέων υδρευτικών γεωτρήσεων.
4. Εξοικονόμηση των διάθεσιμων υδάτινων πόρων του Δήμου Σιθωνίας.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία της Πράξης θα είναι: η ποιοτική βελτίωση του πόσιμου ύδατος από τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις μέσω της προτεινόμενης επεξεργασίας για τη μείωση της συγκέντρωσης του σιδήρου και του μαγγανίου καθώς και της επίλυσης των προβλημάτων υφαλμύρωσης, η συνακόλουθη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και του πλήθους των τουριστών ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, η τεχνικο-οικονομική βελτίωση της λειτουργίας των υπόψη γεωτρήσεων και η αποκόμιση των αντίστοιχων ωφελειών (τεχνικών και οικονομικών) για το Δήμο Σιθωνίας
Ωφελούμενος Πληθυσμός 10.000 κάτοικοι κατά τη χειμερινή περίοδο και περί των 80.000 κατοίκων-τουριστών τη θερινή περίοδο.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 4.850.000,00€ + 1.164.000,00€
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 6.014.000,00€
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 1.164.000,00€ (Φ.Π.Α.)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6.014.000,00€

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 4.850.000,00 €.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.164.000 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Δημ. Συμμετοχή.

– ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

– ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ


.