Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περίληψη διακήρυξης για προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας προκηρύσσει  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου για την περίοδο 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης -58.776 – ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.).


Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Σιθωνίας, στη Νικήτη, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, την 06η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:00π.μ. έως 9:30 π.μ. 


Εάν ο διαγωνισμός  δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί  την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 
Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου.
Αρμόδιος υπάλληλος: Αναγνωστάρας Ιωάννης,  Τηλ:  23753-50123.
Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών. Αρμόδιος υπάλληλος: Αναγνωστάρας Ιωάννης,  Τηλ:  23753-50123.
 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : www.dimossithonias.gr.