Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 15/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

2)    Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κτιρίου «Ζηνόζη» Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

3)    Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις οδών σε οικισμούς του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

4)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Αναπλάσεις οδών στον παλαιό οικισμό της Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

5)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Διαρρυθμίσεων Δημαρχείου»».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

6)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 140/2016 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

7)    Αίτηση του κ. Χρυσάφη Δημητρίου του Γεωργίου.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

8)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός «Κέντρου Διασκέδασης» που βρίσκεται στη θέση Βουρβουρού Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, στον Φάβα Δημήτριο.
(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος)

9)    21η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 που αφορά αποδοχές ποσών.
(Εισηγητής:  κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας