Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 24/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Έγκριση μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Κ. Νικήτης, Δ.Κ. Αγίου Νικολάου και Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

2)    Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, άξονας προτεραιότητας: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων», τίτλος πράξης: «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποιότητας πόσιμου νερού».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

3)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

4)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

5)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό της Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

6)    Έγκριση πρακτικού κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας, λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

7)    Έγκριση πρακτικού κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτιρίου επαγγελματικού λυκείου Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής & Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

8)    Έγκριση πρακτικού κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο «(Γυμνάσιο Νικήτης), λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

9)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Διαρρυθμίσεων Δημαρχείου»».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

10)    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για το Ο.Τ. 70.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για το Ο.Τ. 8.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12)    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για το Ο.Τ. 94α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13)    Έγκριση της αρ. 64/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Αγωγή έξωσης του Μυταυτσή Χριστοδούλου (ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου)».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

14)    Αίτηση του κ. Κολοβού Ιωάννη του Ευστρατίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15)    Αποδοχή παραχώρησης έκτασης στην περιοχή «Καριές Νικήτης» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Κ. Νικήτης» για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Αποδοχή παραχώρησης έκτασης στην περιοχή «Σπαθιές Νικήτης» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δ.Κ. Νικήτης» για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

17)    Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς Παναγιωτίδου Σταυρούλας.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

18)    Αιτήσεις ιδιωτών που αφορούν ύδρευση-αποχέτευση.
(Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

19)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 120α/2016 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

20)    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να μειωθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων και να προσαρμοστούν στις πραγματικές εισροές χρημάτων που αναμένουμε, για να είμαστε εναρμονισμένοι με την στοχοθεσία σύμφωνα με το έγγραφο 863/10-10-2016 του Παρατηρητηρίου.
(Εισηγητής:  κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας