Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σιθωνίας, προϋπολογισμού μελέτης εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (197.599,50€).

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27  Μαΐου και ώρα 22:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (3.951,99€).
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδιος Υπάλληλος: Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος – Τηλ. 23753/50122).
       

Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Τζίτζιος