Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής Προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΡΤΗΣ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (17.400,00€), πλέον Φ.Π.Α.


Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΟΤΔ Αλιείας – ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (αριθ. ενάρ. έργου 177259), είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τις προμήθειες αυτές.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, στη Νικήτη Χαλκιδικής, την Τρίτη 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 στις 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε σε μία μόνο ένωση εταιρειών.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις και προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας:
α) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 15PROC003460970 2015-12-09
γ) Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/1995): «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»
δ) Της οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004: «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ αριθμ. L134 της 30.04.2004), όπως ισχύει
ε) Του Π.Δ.59/2007 (ΦΕΚ/63/Α′/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ″Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε».
στ) Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ/19/Α′/1995): «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
ζ) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ/150/Α’/10.07.2007): «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)».
η) Της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ/185/Β′/23.03.1993): «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
θ) Τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών.
Η παραλαβή της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης θα γίνεται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας. (Πληροφορίες: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας – Τηλ. 23753/50122 – Fax: 23750/23244 – Ε-mail: dimossithonias@gmail.com)
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι εγγύηση ύψους οχτακοσίων εβδομήντα ευρώ (870,00€).
Νικήτη, 8/12/2015
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Τζίτζιος