Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 06/04/2015 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.    Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» οικ. Έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

2.    Έγκριση απολογισμού –ισολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Σιθωνίας έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

3.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ. Πρόεδρος Σχ.Επι. Β/θμιας Εκπ/σης)

4.    Ανανέωση ή μη της επαγγελματικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5.    Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών για τη λειτουργία του Εκθετηρίου Ιστορίας και Λαογραφίας Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.    Αίτηση της Ομάδας Εθελοντών Πυροπροστασίας και Προστασίας της Φύσης  Δήμου Τορώνης «Ο.Π.Ε.Δ.Τ.» «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

7.    Παρατηρήσεις του Δ.Σιθωνίας για το ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

8.    Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου 2014.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

9.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 6/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

10.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)» (Αριθμ. Απόφ. 9/2015 Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής)

11.    Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

12.    Ένταξη του Δ.Σιθωνίας στο «Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Λογοτριβή Ελένη)

13.    Χρήση, εποπτεία και ευθύνη των μηχανημάτων του Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

14.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία Νηπιακού Σταθμού Σάρτης (εσωτερικές διαρρυθμίσεις & διαμόρφωση εξωτερικού χώρου)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ.Δόμησης)

15.    Κατανομή 2η δόση ΣΑΤΑ έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

16.    6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

17.    Ανάκληση – ακύρωση της υπ’ αριθμ. 187/2012/04-09-2012 άδειας άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου «ΚΙΝΗΤΗ – ΚΑΝΤΙΝΑ», του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ του Αλεξάνδρου,  κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Παραλίακας Θεοδόσιος)

18.     Διαχείριση των βοσκοτόπων στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Χατζηγιάννης Νικόλαος, Πρόεδρος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα Δ.Σιθωνίας)

19.     Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1/2015 απόφασης της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

20.     Έγκριση της  υπ’ αριθμ.: 42/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

21.     Έγκριση δαπάνης προμήθειας εδεσμάτων για ημερίδα.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

22.    Αναλύσεις νερών ύδρευσης έτους 2015 Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

23.    Αίτηση της εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

24.    Αίτηση της κα. Παπανικολάου Μαρίας του Γεωργίου.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

25.    Αίτηση κ. Γεωργιάδη Ιωάννη του Ανέστη.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

26.    Αίτηση της εταιρείας «ΜΕΛΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

27.    Αίτηση της εταιρείας «ΜΕΛΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

28.     Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας