Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  16/02/2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:00 μ. μ., που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες – Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος – Σήμανση για την Οδική Ασφάλεια και Συναφείς Παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν  στο Δήμο Σιθωνίας».
2)    Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας (Προμήθεια εξοπλισμού και σήμανση)».
      3)Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
     4) Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών για τη λειτουργία του εκθετηρίου Ιστορίας & Λαογραφίας Νικήτης».

    5) Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων φορτηγών 3,5 τόνων ανατρεπόμενων και τριών (3) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών 4*2 μονοκάμπινων».

   6) Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16m3».

  7)  Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την εργασία «Οδηγός Πόλης του Δήμου Σιθωνίας».

  8) «Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  έτους 2014».
  9)Ψήφιση πιστώσεων. 

                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Τζίτζιος Ιωάννης