Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  19/01/2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:00 μ. μ., που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)    Ανατροπή εκθέσεων αναλήψεων υποχρέωσης.
2)    Ψήφιση διάθεση πιστώσεων 2015 Δήμου Σιθωνίας.
3)    Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσεως.
4)    Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων.

                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Τζίτζιος Ιωάννης