Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  04/11/2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα  17:00 μ. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1)Ορισμός Δικηγόρου της νομικής εργασίας παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά την  δικάσιμο της 6-11-2014 ή σε κάθε μετ αναβολή δικάσιμο, όταν συζητείται η με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 6/2014 αίτηση του Αντωνίου Ατλάση, κατοίκου Κοίμησης Σερρών, για ακύρωση της υπ αριθμό 14/20-11-2013 απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ Χαλκιδικής.

2)Ορισμός Δικηγόρου της νομικής εργασίας παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά την  δικάσιμο της 6-11-2014 ή σε κάθε μετ αναβολή δικάσιμο, όταν συζητείται η με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 556/2012 αίτηση της Ζωής Ιωάννου, κατοίκου Πολυκάστρου Κιλκίς, για ακύρωση της υπ αριθμό 2259/2012 απόφασης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Πολυγύρου.

3) Ορισμός Δικηγόρου της νομικής εργασίας παράστασης και κατάθεσης    υπομνήματος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά την  δικάσιμο της 6-11-2014 ή σε κάθε μετ αναβολή δικάσιμο,  όταν συζητείται η με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 74/18-2-2013 αίτηση των 1) Γεωργίου Καρακυριαζή και 2) Ευθυμίας Κουκούτση, κατοίκων Νικήτης, για ακύρωση της υπ αριθμό 27/21/12/2012 απόφασης τη Ε.Π.Α.Ε. Πολυγύρου Χαλκιδικής.

4)Απαλλαγή υπολόγου.

5) Ψήφιση πιστώσεων.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Τζίτζιος Ιωάννης