Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Με την απόφαση 270/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Σιθωνίας, όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών, όπως αναφέρονται στην εισήγηση, στο ακόλουθο χρονικό διάστημα:


• Από 1η Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου έτους 2014.
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Κοινοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παραλίκα Θεοδόσιο.

Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Δ. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.