Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2013

                                                
                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


     Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 5/2013

                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ: Αίτηση της
Αγοραστού Άννας του Ιωάννη.

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος              
                    Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι ή Αγοραστού Άννα
του Ιωάννη κατέθεσε αίτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Μεταγγιτσίου, με την οποία
ζητάει οικονομική ενίσχυση, είδη διαβίωσης, και πιστοποιητικό οικονομικής
αδυναμίας.

      

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

     

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εάν είναι δυνατόν να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση
στήν Αγοραστού Αννα του Ιωάννη.

                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5 /2013

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

              

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ 
ΜΕΛΗ

               (Υπογραφή)                                       (Υπογραφές)

                   

                              

Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                 ΠΑΓΩΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

wcag