Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Από
το πρακτικό της αριθμ. 1/2013  Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου  Αριθμ. Απόφ. 2/2013                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ: Προτάσεις
Εγγειοβελτιωτικών έργων

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος              
                    Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι με το
αριθμ. 1158/23-1-2013 έγγραφο ο Δήμος Σιθωνίας, ζητάει να κάνουμε προτάσεις
Εγγειοβελτιωτικών έργων για την Τ.Κ.Μεταγγιτσίου.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Προτείνει την πλήρη αξιοποίηση την
γεώτρησης στην θέση ΔΗΜΟΥ ΔΕΝΔΡΑ, και της δεξαμενής στη θέση ΤΟΥΡΚΟΒΙΛΚΑ , της
κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας, για την άρδευση των
ελαιώνων της περιοχής.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2013

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ

                (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                              ΠΑΓΩΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

wcag