Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 12/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-08-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 433/23-08-2013 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού
Ελένη                                 2.Πράτσα
Άννα

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 63/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

            .

              
«Ανανέωση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2013 στο
κατάστημα Ταβέρνα του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου στην Τριστινίκα  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ».

 

Θέμα: 3ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 
 σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν
3852/2010 στις Δημοτικές Κοινότητες αρμόδιο για την χορήγηση αδείας λειτουργίας
μουσικής είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983
Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς
και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και
άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων,
εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια
αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την
υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται
μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το
χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε,
εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών
μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή
ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

             Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το από 29-07-2013 έγγραφο του Παραλίκα
Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το
φάκελο του κάτωθι για χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση
για το έτος 2013) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ήτοι:

1)     
Την υπ’ αριθμ. 11985/ 29-07-2013  αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου ο
οποίος αιτείται την  ανανέωση αδείας
λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του που λειτουργεί ως Ταβέρνα με τη επωνυμία
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ στην Τριστινίκα  της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας .

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/3334/20-12-2011 έγγραφη
γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί
μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και

1.      Τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2.     
Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν3463/2006)

3.     
Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής
Διάταξης

4.     
Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5.     
 Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

6.     
 Την
ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

7.     
 Την υπ’
αριθμ. 10/3334/20-12-2011 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της  Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί
μεγίστης ηχοστάθμης.

8.     
 Την
υπ΄αριθμ. 642915/19-07-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

9.     
Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.438Τ/29-07-2013
Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

10. 
Τα στοιχεία του φακέλου.

Αποφασίζει  ομόφωνα

Ανανεώνει την
άδεια λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύoς ή μουσικά όργανα (πιάνο, βιολί,
κιθάρα κλπ) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας)
στο κατάστημα, «ΤΑΒΕΡΝΑ», του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου,  που βρίσκεται  στην Τριστινικούδα της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

 

Η παρούσα
χορηγείται για την κλειστή (στεγασμένη) αίθουσα και για τον υπαίθριο χώρο του
καταστήματος.

Η μουσική θα
λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή
περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της
μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα
είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και
με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να
μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή
τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο
κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης
μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα
άδεια.

 

            «Η
παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας
εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία
μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια
δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση
των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996
Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα
άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής
υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

Εξουσιοδοτεί
τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του
άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 63 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη

    Υπογραφή                                               Υπογραφές

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                          Τζέλιος Αθανάσιος

wcag