Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης
Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.       

 

Αριθμός
Απόφασης 60/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Τοποθέτηση
κολονάκια στην περιοχή Κάστρο Τορώνης».

 

Θέμα: 6ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας το πρόβλημα που δημιουργείται στην Τορώνη και συγκεκριμένα
στην περιοχή του «Κάστρου», με ελεύθερη κατασκήνωση από τροχόσπιτα που
παρκάρουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Προτείνει να τοποθετηθούν κολονάκια ώστε
να μην μπορούν να παρκάρουν για να κατασκηνώσουν, διότι ο χώρος είναι
αρχαιολογικός και εκτός των άλλων απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
 

τους, την εισήγηση του Προέδρου

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Να τοποθετηθούν κολονάκια στην
περιοχή «Κάστρο» στην παραλία Τορώνης της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ώστε να
μην μπορούν να παρκάρουν τροχόσπιτα για ελεύθερη κατασκήνωση, διότι ο χώρος
είναι αρχαιολογικός και εκτός των άλλων απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 60/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                        Τα μέλη

          Υπογραφή                                       
Υπογραφές

                                                      

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

                                      

                                           Τζέλιος Αθανάσιος