Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης
Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 59/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου».

 

Θέμα: 5ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

 

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 366/17-07-2013 αίτηση της Φούκα Μαρίας, η οποία

      ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου
χώρου 2 τ.μ., στην πλατεία της Συκιάς , για  

      την τοποθέτηση πάγκου για πώληση
καλαμποκιών.

2)      Την
αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, η οποία

      ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου
χώρου 9 τ.μ., στην Τορώνη, για την

      τοποθέτηση παιχνιδιών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
 

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Φούκα Μαρίας, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην πλατεία της Συκιάς , για την τοποθέτηση πάγκου
  για πώληση καλαμποκιών.
 2. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του
  Στυλιανού, αποφασίζετε κατά
  πλειοψηφία αρνητικά,
  να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ.,
  στην , για την τοποθέτηση παιχνιδιών.

     Ο Πρόεδρος ψήφισε θετικά.

     Αρνητικά ψήφισαν οι σύμβουλοι: 1.
Ανδριανούδης Γεώργιος και 2. Δραγάνης Αλέξανδρος.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 59/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

     Ο
Πρόεδρος                                            Τα μέλη

      Υπογραφή                                             Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος