Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 54/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών».

 

Θέμα: 5ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 315/27-06-2013 αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, η οποία  ζητάει την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας
(σαμαράκια) μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία εκμεταλλεύεται, διότι
είναι στην είσοδο της Τορώνης και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ταχύτητες των
οχημάτων. Σημειώνετε στην αίτηση ότι το κόστος αγοράς, τοποθέτησης και
αφαίρεσης θα είναι της ανωτέρω, απλά ζητάει μόνο την έγκριση του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 332/05-07-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, η οποία ζητάει
τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 70 τ.μ., στην Τορώνη στη θέση Φωκά για
την εγκατάσταση Λούνα – Παρκ(συγκρουόμενα, ταψί, τρένο με ράγες).

3)      Την
υπ’ αριθμ.333/05-07-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας Λούνα – Παρκ(συγκρουόμενα, ταψί, τρένο με ράγες).

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, να της δοθεί
  άδεια για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια).
 2. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού,
  αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, διότι δεν
  μπορούμε να παραχωρήσουμε χώρο ο οποίος δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Ο
  συγκεκριμένος χώρος ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και δεν μπορεί να δημοπρατηθεί
  γιατί δεν έχει την απαραίτητη απόσταση (100 μ.), σύμφωνα με την
  κείμενη νομοθεσία από πλησιέστερη μίσθωση.
 3. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα, ότι η
  συγκεκριμένη αίτηση δεν μπορεί να συζητηθεί, διότι ο χώρος που αιτήθηκε
  δεν μπορεί να της παραχωρηθεί. Αν βρει καινούργιο χώρο να επανέλθει με νέα
  αίτηση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 54/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

              Ο
Πρόεδρος                                   Τα μέλη

              
Υπογραφή                                   Υπογραφές                  

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                               Τζέλιος Αθανάσιος