Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 53/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 4ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 347/12-07-2013 αίτηση του Χατζηεμμανουήλ Γεωργίου του Νικολάου, ο
οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 147 τ.μ., στην παραλία  στο Καλαμίτσι μπροστά από το κατάστημά του,
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 316/28-06-2013 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, η οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  144
τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το  κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και
ομπρελών.

3)      Την
υπ’ αριθμ.305/25-06-2013 αίτηση της Λιώνη Μαρίας  του Ηρακλή, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  130 τ.μ., στην παραλία στο
Καλαμίτσι, μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων
και ομπρελών.

4)      Την
υπ’ αριθμ. 346/12-07-2013 αίτηση της Καλημέρη Βασιλικής του Αθανασίου, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  100,50 τ.μ., στην παραλία  Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά της για
την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

5)      Την
υπ’ αριθμ. 325/03-07-2013 αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης
μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

6)      Την
υπ’ αριθμ. 314/27-06-2013 αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, η οποία
ζητάει την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 34 τ.μ., στην παραλία Τορώνης
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και
ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Χατζηεμμανουήλ Γεωργίου του
  Νικολάου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 147 τ.μ., στην παραλία στο Καλαμίτσι μπροστά από το
  κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και ξαπλώστρων και
  ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα,
  άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ,
  ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) 
  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου
  και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για
  την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση της OTYSOVA RENATA του
  ANTONIN, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 144 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά
  της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να
  μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και
  την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση της  Λιώνη Μαρίας  του Ηρακλή, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά,
  να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 130 τ.μ., στην παραλία στο
  Καλαμίτσι μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
  ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3)
  μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 4. Για την αίτηση της Καλημέρη Βασιλικής του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 100,50 τ.μ., στην παραλία  Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά της
  για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην
  υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
  αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα
  κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν
  οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη
  λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη
  πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου,
  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
  με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα,
  άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ,
  ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των
  λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 6. Για την αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 34 τ.μ., στην παραλία Τορώνης, μπροστά από τα
  ενοικιαζόμενα δωμάτια της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών για
  την εξυπηρέτηση των πελατών της, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3)
  μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 53/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                            
Τζέλιος Αθανάσιος