Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 52/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 334/05-07-2013 αίτηση του Τσουκαλά Στυλιανού του Γεωργίου, ο οποίος
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην θέση Αη Γιάννη στην
παραλία Συκιάς, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 335/05-07-2013 αίτηση της Μαρτιγάκη Σωτηρίας του Φωτίου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

3)      Την
υπ’ αριθμ.336/08-07-2013 αίτηση της Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα, η οποία ζητάει
τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα κάτω
από το κατάστημα του Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση
καλαμποκιών.

4)       Την υπ’ αριθμ. 338/08-07-2013 αίτηση της Λάϊου
Ελένης του Γεωργίου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2
τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων.

5)      Την
υπ’ αριθμ. 348/12-07-2013 αίτηση της Μέμτσα Αικατερίνης του Νικηφόρου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση βιβλίων.

6)      Την
υπ’ αριθμ. 344/11-07-2013 αίτηση του Τζέλιου Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη και
συγκεκριμένα ανάμεσα στο κατάστημα του Αβέρκιου και το κατάστημα του Σκόνδρα,
για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Τσουκαλά Στυλιανού του Γεωργίου,
  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην θέση Αη Γιάννη στην παραλία Συκιάς, για
  την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 2. Για την αίτηση της Μαρτιγάκη Σωτηρίας του Φωτίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για
  πώληση καλαμποκιών.
 3. Για την αίτηση της Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα κάτω από το
  κατάστημα του Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 4. Για την αίτηση της Λάϊου Ελένης του Γεωργίου, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά,
  να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση
  πάγκου για πώληση λουκουμάδων.
 5. Για την αίτηση της Μέμτσα Αικατερίνης του
  Νικηφόρου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για
  πώληση βιβλίων.
 6. Για την αίτηση του Τζέλιου Ιωάννη του Γεωργίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη σε σημείο που θα του υποδειχθεί,
  για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 52/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο
Πρόεδρος                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                      Υπογραφές                  

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                 Τζέλιος
Αθανάσιος