Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 51/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση
της Ζάπρου Μαρούδας για οικονομική ενίσχυση».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 339/09-07-2013 αίτηση της Ζάπρου Μαρούδας του Χριστόδουλου, η οποία
ζητάει οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, για τον ανήλικο ανιψιό
της Ζάπρο Τριαντάφυλλο του Εμμανουήλ ορφανό και από τους δύο γονείς. Τα χρήματα
θα χρησιμοποιηθούν για έξοδα συντήρησης και μεταφοράς του στο «ΠΑΠΑΦΕΙΟ»
ίδρυμα, καθώς και στο δικηγόρο για τη διαδικασία της επιμέλειας. Το
συγκεκριμένο παιδί έχει ετεροθαλή αδέλφια τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν
ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του. 
Επισημαίνετε ότι η κυρία Ζάπρου είναι η μοναδική συγγενής πρώτου βαθμού
από τη μεριά του πατέρα, διότι η μητέρα ήταν αλλοδαπή, και τη φροντίδα και την
επιμέλεια του παιδιού την έχει αναλάβει η ίδια, από μόνη της, μέχρι σήμερα.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση

 

Αποφασίζει
 ομόφωνα

 

Εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, να δοθεί οικονομική ενίσχυση,
στην κυρία Ζάπρου Μαρούδα για τον ανιψιό της Ζάπρο Τριαντάφυλλο του Εμμανουήλ,
διότι όντως από την ημέρα του θανάτου των γονέων του Τριαντάφυλλου, την
επιμέλεια και τη φροντίδα του, την έχει αναλάβει η αιτούσα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 51/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                        Τα μέλη

          Υπογραφή                                        Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος
Αθανάσιος