Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2013

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 42/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<< Ανανέωση αδείας μουσικής σε
κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΖΙΝΟ», του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου,
στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  >>

Θέμα:2o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο
(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

σύμφωνα με το
άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης
3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983
Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς
και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και
άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων,
εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια
αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την
υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται
μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το
χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε,
εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών
μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή
ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως
μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’
αριθμ.8869/12-06-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου
υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για ανανέωση
άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 8777/12-06-2013 αίτηση του Σκόνδρα
Αθανασίου του Δημητρίου, ο οποίος  αιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημά του, που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στην Τορώνη της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/1268/15-07-2011 έγγραφη
γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί
μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του
άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος
Α’)

7. Την ανωτέρω
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’
αριθμ. 10/1268/15-07-2011 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης
.

9. Την υπ΄αριθμ. 631839/08-06-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη
δημόσια εκτέλεση μουσικής.

9.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’
αριθμ.294Τ/10-06-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Ανανεώνει την
άδεια λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύoς, στο κατάστημα, του
Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου,
για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ » με την επωνυμία «ΖΙΝΟ», με αριθ. άδειας 6884/12-06-2013, που βρίσκεται  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του
Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα
λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή
περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της
μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα
είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και
με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να
μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή
τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο
κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης
μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα
άδεια.

 

            «Η
παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας
εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία
μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια
δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση
των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996
Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα
άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής
υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

 

Εξουσιοδοτεί
τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του
άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 42/2013 .

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο
Πρόεδρος                                     Τα μέλη

           Υπογραφή                                     Υπογραφές                     

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τζέλιος
Αθανάσιος