Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 27/02/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

2)    Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

3)    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  146/2011 (Πρακτικό 14/2011/21-06-2011 Δ.Σ.)01-07-2011 άδειας υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του ΜΙΓΔΑΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ του Αποστόλου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

4)    Κατανομή ποσού 16.820,00 € από 1η εντολή ΣΑΤΑ έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

5)    Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Μετόχι Γρηγορίου».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Παραλαβή μελέτης «Σύνταξη χάρτη και τεχνικής έκθεσης για τις παραλίες του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 6/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.
Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2014».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

8)    Αίτηση εταιρείας «ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για διακανονισμό οφειλών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9)    Αγορά ακινήτου για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

10)    Χρηματοδότηση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του Τ.Π. & Δανείων (πρόταση Δήμου Σιθωνίας).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

11)    Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Καπράρας Πέτρος, Υπάλληλος Δήμου)

12)    Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΟΧ κατ’ εφαρμογή δικαστικής αποφάσεως.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

13)    Επιβολή προστίμων για παραβάσεις.
(Εισηγήτρια: κα. Μπαλάση Αγγελική, Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου)

14)    Έγκριση απόφασης Δ.Κ.Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15)    8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

16)    Αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

17)     Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα «Θέμα της Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18)    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών Νομού Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας